Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach powstało w 2005 roku a w roku 2007 uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

 KRS: 0000229803 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy: 21 8642 1012 2003 1203 7223 0001 
REGON: 180026296 
NIP: 689-119-24-28 
Adres: Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail: srdpsmoczary@gmail.com

Działalność Stowarzyszenia początkowo głównie skupiała się na wspieraniu  rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, wspieraniu i propagowaniu pomocy społecznej na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy.

W późniejszym czasie cele statutowe Stowarzyszenia zostały rozszerzone o obszar ochrony zdrowia.

W roku 2009 Stowarzyszenie stało się założycielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, który stał się pracodawcą pielęgniarek pracujących w DPS Moczary.

W kolejnych latach NZOZ rozszerzał obszar i zakres swojej działalności i obecnie stał się dużym podmiotem leczniczym, który nie zapomniał o swoich korzeniach.

Od początku swego istnienia Stowarzyszenie skutecznie zrealizowało swoje zadania przy pomocy pozyskanych środków finansowych z napisanych projektów konkursowych takich jak:

  • „Wyjazd na Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium połączony ze zwiedzaniem Krakowa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 01-04 października 2007r.”,
  • „Integracyjne warsztaty twórcze osób niepełnosprawnych Lublin-Kazimierz Dolny -2008r,”
  • „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenach wiejskich -2009r.”,
  • „Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości w powiecie bieszczadzkim” w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej -Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu-2010r.
  • W 2011 rok Stowarzyszenie zrealizowało zadanie publiczne – konkursowe ogłoszone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie: promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego – tytuł zadania -„Aktywni wirtualnie i społecznie”.
  • „Aktywizacja i integracja, zadowolenie i satysfakcja” to projekt konkursowy zrealizowany w 2012 r. w ramach zadania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Promowanie aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
  • 2013/2014 Projekt dofinansowany przez Szwajcarsko-Polski Programu Współpracy w obszarze tematycznym: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych – Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego pt.: „Orkiszowa Pajda z Moczar”.
  • W okresie od marca 2018 do lutego 2020 Stowarzyszenie zrealizowało projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 .Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. RPPK.08.03.00-18-0084/17
Aktualności:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. View more