RODO

INFORMACJA DLA PACJENTA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej deklaracji jest  Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach działający poprzez Świadczeniodawcę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MOCZARY, Moczary 44, 38-700 Ustrzyki Dolne (zwany dalej „My”).

2. Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w celu:

a) informowania Pana/Pani o możliwości udzielania świadczenia, przesyłania zaproszeń na badania przesiewowe, przekazywanie materiałów edukacyjnych – gdy jest to uzasadnione stanem Pana/Pani zdrowia bądź czynnikami ryzyka lub rokowaniami stwierdzonymi w dokumentacji medycznej prowadzonej przez nas – do czego jesteśmy uprawnieniu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

b) udzielania świadczeń diagnostycznych i leczniczych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

c) Pana/Pani rejestracji jako pacjenta, zapewnienia należytej jakości świadczonych usług przez na przykład badanie satysfakcji, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej przez na przykład potwierdzanie telefoniczne wizyt czy ich odwołanie lub zmianę terminu, komunikacji po udzieleniu świadczenia w celu badania stanu Pana/Pani zdrowia, odbierania i archiwizacji oświadczeń woli pacjentów, zarządzaniem jednostką opieki zdrowotnej, weryfikacją posiadanego prawa do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich rozliczania, wykonywania innych czynności pomocniczych takich jak na przykład utrzymanie systemu komputerowego – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

d) zapewnienia procesu wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz udzielania świadczeń przez lekarzy orzeczników – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,

e) rachunkowych, księgowych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994 r.
o rachunkowości – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

f) ustalenia, dochodzenia i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed Pani/Pana ewentualnymi skargami lub zarzutami podnoszonymi w postępowaniu sądowym). 

3. O tym jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres  wskazany w przepisach odpowiednich ustaw.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się z nami korespondencyjnie na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MOCZARY, Moczary 44, 38-700 Ustrzyki Dolne  telefonicznie pod numerem telefonu 13/461 3483 lub elektronicznie na adres nzozmoczary@gmail.com

5. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie swoich danych jest warunkiem udzielania przez nas świadczeń.

7. Nie podejmujemy czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością, tj. lekarzom świadczącym usługi lecznicze ewentualnie innych jednostkom świadczącym usługi medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na polecenie odpowiednich władz (np. sąd, służby wojskowe) 


Plik do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. View more